شبکه ملی اطلاعات، نیازها کارکردها با حضور مهدی کریمی نیسیانی: معاونت طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات

شبکه ملی اطلاعات، نیاز ها کارکردها با حضوز مهدی کریمی نیسیانی