جنگ روایت ها مهندسی جوامع توسط رسانه ها با حضور محمد لسانی: کارشناس و پژوهشگر رسانه ومعصومه نصیری: مدرس سواد رسانه ای

جنگ روایت ها
مهندسی جوامع توسط رسانه ها