جهاد تبیین در فضای مجازی

جهاد تبیین در فضای مجازی

با حضور:سید علیرضا آل داوود پژوهشگر فضای مجازی و رسانه

و سید پویان حسین پور فعال فضای مجازی