هشتادمین جلسه مهافمپ با حضور دکتر محسن رضوانی برگزار شد.

دکتر محسن رضوانی مدرک دکتری خود را از دانشگاه UNSW استرالیا در گرایش شبکه و امنیت در سال ۱۳۹۴ دریافت نموده اند. ایشان مدرک کارشناسی ارشد خود را در گرایش مهندسی نرم افزار از دانشگاه صنعتی شریف، و مدرک کارشناسی خود را در همین گرایش از دانشگاه صنعتی امیرکبیر اخذ نموده اند. دکتر رضوانی پس از اخذ مدرک دکتری به مدت یک سال دوره Postdoc را در دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه UNSW استرالیا گذرانده و پس از آن در دانشگاه صنعتی شاهرود مشغول به کار شده اند. در حال حاضر ایشان رئیس مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی شاهرود و همچنین مدیر آزمایشگاه امنیت داده و شبکه در دانشکده مهندسی کامپیوتر هستند.