بحران کمبود نیروی متخصص ؛ با حضور محمدعلی کارگر مدیرعامل مکتب شریف

بحران کم‌بود نیروی متخصص
مهمان اصلی: محمدعلی کارگر مدیرعامل مکتب شریف
با حضور کارشناسان و صاحبنظران فضای مجازی