الگوی مدیریت فضای مجازی با تمرکز بر دغدغه کسب و کارها

 

هشتادوپنجمین محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک با موضوع طرح حمایت(صیانت) / الگوی مدیریت فضای مجازی با تمرکز بر دغدغه کسب و کارها با حضور دکتر رضا تقی پور رئیس کمیسیون ویژه طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی سید عباس مرادی ، محمد کشوری ، رضا الفت نسب ، محمد مهدی حبیبی