هوش مصنوعی ایران و جهان و انتظارات رهبری از نخبگان

مهمانان اصلی:
محمود لیایی صاحب نظر در اکوسیستم دولت سیار
مهدی رضا برنا متخصص هوش مصنوعی
با حضور کارشناسان و صاحبنظران فضای مجازی