نسخه جدید طرح حمایت (نظام تنظیم مقررات) با حضور طراحان،کارشناسان و...