چیزی که امروز به عنوان فضای مجازی معروف شده، در اصل حقیقت است؛ چرا که مجاز را می شود کنار زد اما حقیقت را نمی توان؛ بنابراین فضای مجازی در اصل خودش حقیقت است، این سیم و تلویزیون که حقیقت نیست بلکه آن چیزی که معرفت و شناخت باشد حقیقت است.

آیت الله جوادی آملی (دامت برکاته) :
فضای فرهنگ و فکر و اندیشه، فضای مجاز نیست، بلکه فضای حقیقت است! خواه از ابزار حسّی به دست آید یا از ابزار ماورای حِسّ باشد. چیزی که با اندیشه اندیشوران در ارتباط مستقیم است، پیامی را به ذهن منتقل می کند یا خصوصیّتی در نفس ایجاد می کند، این حقیقت است و نه مجاز! زیرا نه سیم حقیقت است تا بی سیم شود مجاز و نه چهره صفحه تلویزیون حقیقت است تا اگر چیزی بی صورت و بی تصویر بود مجاز شود؛ هر جا فکر است و اندیشه است و انتقال فکر و اندیشه و علم، حقیقت است.

چیزی که امروز به عنوان فضای مجازی معروف شده، در اصل حقیقت است؛ چرا که مجاز را می شود کنار زد اما حقیقت را نمی توان؛ بنابراین فضای مجازی در اصل خودش حقیقت است، این سیم و تلویزیون که حقیقت نیست بلکه آن چیزی که معرفت و شناخت باشد حقیقت است.

  • نویسنده : فمپ
  • منبع خبر : Hawzah.net