مهافمپ۴ با حضور دکتر سید هادی سجادی معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی / مهافمپ۶ با حضور دکتر محمدمهدی انجیدنی مدیرعامل پیامرسان گپ / مهافمپ۷ با حضور دکتر جواد جاویدنیا معاون سابق فضای مجازی دادستان کل کشور / مهافمپ۸ با حضور دکتر رضا تقی پور منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم / مهافمپ۹ با حضور محسن غفاری مدیرعامل پیامرسان ایتا / مهافمپ۱۰ با حضور دکتر لطف الله سیاهکلی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم


مهافمپ۱۰ با حضور دکتر لطف الله سیاهکلی منتخب مردم تهران


مهافمپ۹ با حضور محسن غفاری مدیرعامل پیامرسان ایتا


مهافمپ۸ با حضور دکتر رضا تقی پور منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم


مهافمپ۷ با حضور دکتر جواد جاویدنیا معاون سابق فضای مجازی دادستان کل کشور


مهافمپ۶ با حضور دکتر محمدمهدی انجیدنی مدیرعامل پیامرسان گپ


مهافمپ۴ با حضور دکتر سید هادی سجادی معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی


مهافمپ۱۰ با حضور دکتر لطف الله سیاهکلی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با موضوع نقش مجلس در خلق امتداد جمهوری اسلامی در فضای مجازی

مهافمپ10 لطف الله سیاهکلی نماینده مجلس


 


مهافمپ۹ با حضور محسن غفاری مدیرعامل پیامرسان ایتا با موضوع خرمشهر فضای مجازی

مهافمپ9 محسن غفاری ایتامهافمپ۸ با حضور دکتر رضا تقی پور منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با موضوع نقش مجلس آینده در ایجاد قوت ملی در فضای مجازی

دکتر رضا تقی پور نماینده مجلسمهافمپ۷ با حضور دکتر جواد جاویدنیا معاون سابق فضای مجازی دادستان کل کشور با موضوع چالش های پیش روی ایران قوی در فضای مجازی

مهافمپ7 دکتر جواد جاویدنیامهافمپ۶ با حضور دکتر محمدمهدی انجیدنی مدیرعامل پیامرسان گپ


 


مهافمپ۴ با حضور دکتر سید هادی سجادی معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازیبیشتر بخوانید/ مهافمپ۲۰ با میثم عسگری مدیر عامل آیگپ