برخی محور های این همایش عبارتند از:  آسیبها، تهدیدها و فرصت های فضای مجازی ، عناصر تأثیرگذار در فضای مجازی پاک ، فناوری در خدمت فضای مجازی پاک  ، و  نیاز به قوانین و سنت های ملی و دینی در تحقق فضای مجازی پاک.

دومین همایش ملی فضای مجازی پاک

  • دومین دوره همایش ملی فضای مجازی پاک به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۴ در تهران برگزار شد.

  • برخی محور های این همایش عبارتند از:  آسیبها، تهدیدها و فرصت های فضای مجازی ، عناصر تأثیرگذار در فضای مجازی پاک ، فناوری در خدمت فضای مجازی پاک  ، و  نیاز به قوانین و سنت های ملی و دینی در تحقق فضای مجازی پاک.


فیلم های بیشتر از همایش های جمعیت فمپ در کانال آپارات جمعیت: aparat.com/famp.ir