پویش #وزیر به ایستگاه پایانی رسید! دوازده شاخص وزیر ارتباطات از نگاه کارشناسان و فعالان مرتبط با جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ)

 

شاخص های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شاخص های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شاخص های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شاخص های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شاخص های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شاخص های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شاخص های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شاخص های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شاخص های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شاخص های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شاخص های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شاخص های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات