خلاءها و مشکلات فضای مجازی با حضور: علی اصغر قائمی مدیرعامل سابق سازمان فاوای شهرداری و دیگر کارشناسان و مسئولین فضای مجازی

خلاء ها و مشکلات فضای مجازی