شبکه های اجتماعی دارای تهدیدات و فرصت های بیشماری هستند که بهترین راهکار تبدیل این تهدیدات به فرصت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است.

«پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ امروزه با رشد خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاهد شکل گیری سکوها و شبکه های اجتماعی در سراسر دنیا هستیم که فرصت ها و تهدیدات بیشماری را پیش روی دولت ها و کاربران قرار داده است. شبکه های اجتماعی از یک طرف امکان یک ارتباط نامحدود و مستقل را به کاربران خود داده و از طرف دیگر دولت ها در محدود کردن این شبکه ها، خود با محدودیت مواجه می باشند و به نوعی برای آنها تهدید بشمار می رود. با توجه به تهدیدات و فرصت های بیشمار شبکه های اجتماعی، در این گزارش به برخی از عوامل فرصت آفرین و تهدیدزای این شبکه ها می پردازیم:

یک. عوامل فرصت آفرین

 1. احساس تعلق به میراث فرهنگی، ارزش ها، سمبل ها و نمادهای ملی و وفاداری به کشور و دفاع از آن و توسعه الگوی فرهنگی اسلامی ایرانی
 2. توسعه و گسترش فعالیت سازمان های مردم نهاد در شبکه های اجتماعی
 3. سنجش، هدایت و اقناع افکار عمومی و کمک به افزایش اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی
 4. بسیج و هدایت اقشار اجتماعی و الگوگیری از گروه های مرجع همسو با حاکمیت
 5. تقویت یا انسجام بخشی قدرت های اجتماعی همسو و همگرا با نظام و توسعه شبکه های اجتماعی مجازی ارزش مدار و دین محور
 6. الزام به پاسخگو نمودن نهادها و سازمان های رسمی نسبت به جامعه و افکار عمومی
 7. انتشار سریع اطلاعات در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و فراهم شدن امکان توسعه نفوذ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در جهان
 8. بستر نشر و گسترش معارف دینی و اسلامی و تقویت جبهه بین المللی مقاومت ضد نظام استکباری
 9. امکان بازتولید نظام سیاسی کشور به ویژه در شرایط بحرانی
 10. کمک به نظم شهری و آرامش در جامعه
 11. تأمین نیازمندی های اطلاعاتی و افزایش ظرفیت نفوذ اطلاعاتی و شبکه سازی در حوزه حریف
 12. توسعه مراکز اطلاع رسانی در حوزه اقتصاد و دریافت اطلاعات از بازارهای هدف
 13. ابزاری برای مقابله با تهاجم فرهنگی
 14. افزایش ارتباطات جهانی بین المللی کشور
 15. ایجاد علایق، ذائقه ها و نیازهای جدید در افراد و جامعه
 16. کمک به کاهش هزینه های بنگاه های تولید و افزایش تعامل مستقیم بین مصرف کننده و تولید کننده
 17. کمک در انتقال دانش و فناوری به بنگاه های اقتصادی
 18. افزایش سرعت دسترسی به دانش و علوم مورد نیاز و توسعه همکاری های علمی پژوهشی در زمینه اقتصاد دانش بنیان
 19. گسترش فضای رقابت و کاهش انحصار و تصدی گری دولتی و ارتقای فرهنگ مشارکت و تعامل بین بخش خصوصی و دولت
 20. ارتقای سهم کشور در اقتصاد جهانی و بازارهای بین الملل

دو. عوامل تهدیدزا

 1. تضعیف یا کمرنگ شدن هویت ملی و جایگزینی هویت جهانی به جای هویت ملی
 2. گسترش فردگرایی در حوزه باور و رفتار و تضعیف نهاد خانواده
 3. تغییر در نحوه طرح مطالبات اجتماعی از راه های غیرقانونی
 4. شکل گیری گروه های مرجع اجتماعی جدید مخالف با نظام و ترویج عقاید آنان و کاهش مقبولیت حاکمیت
 5. تولید ناهنجاری ها و رفتارهای اجتماعی مخالف با فرهنگ اسلامی ایرانی و تشکیک و تزلزل در ارزش ها، باورها و هنجارهای اجتماعی
 6. کاهش مشارکت در انتخابات گوناگون و ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت
 7. عرفی شدن حاکمیت
 8. قانون گریزی در جامعه و دامن زدن به بی نظمی، ابهام و تضاد در جامعه
 9. تضعیف مرزهای حاکمیت ملی با خروج اطلاعات و داده های عظیم و تحلیل محتوای آن علیه کشور
 10. ایجاد آشوب های شهری، تنش های قومی و نزاع های اجتماعی و اعتصاب ها
 11. کمک به شکل گیری و طراحی عملیات روانی علیه حاکمیت و تغییر دستگاه محاسباتی نظام
 12. تحریک افکار عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی
 13. تهدید جنگ اطلاعاتی و قابلیت بهره گیری دشمنان از خبرنگاری در بحران
 14. خدمات رسانی گردانندگان اینترنت و شبکه های اجتماعی به براندازان نظام و تقویت جنگ سایبری علیه حاکمیت
 15. سهولت استخدام منابع اطلاعاتی  برای گسترش فعالیت های جاسوسی
 16. ابزاری برای تحمیل، تخریب و تهدید امنیت فرهنگ و امنیت ملی
 17. ایجاد ساختارهای اقتصادی مجازی و خارج از کنترل دولت و کاهش کنترل دولت بر نظام مالی و نقل و انتقال پول و سرمایه و تضعیف پول ملی
 18. کاهش کنترل حاکمیت بر ورود کالاهای فرهنگی بیگانه و محتوای ضدفرهنگی و ضد ارزشی

به اذعان صاحبنظران و کارشناسان فضای مجازی با توجه تهدیدات بیشمار و متعدد فضای مجازی، راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مهمترین و موثرترین شیوه مقابله با آسیب های فضای مجازی و تبدیل این تهدیدات به فرصت های بی بدیل در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.

 • منبع خبر : خبرگزاری تسنیم