سوابق علمی و اجرایی عیسی زارع پور

سوابق علمی، تخصصی و اجرایی

 • عیسی زارع پور متولد سال ۱۳۵۹- شهرستان اسلام آباد غرب – استان کرمانشاه
 • متاهل و دارای ۵ فرزند
 • دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر
 • عضو هیات دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت
 • معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

مطالعات‌و‌پژوه‌شها

اسـتادیار گـروه شـبکه های رایانـه ای، دانشـکده مهندسـی کامپیوتـر دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران بـا تمرکـز بـر شـبکه های ارتباطـی نوظهـور ، اینترنـت اشـیاءو سنسـورهای پوشـیدنی ، شـبکه های کامپیوتـری پیشـرفته و اصـول طراحـی پایـگاه داده هـا

متخصص در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان فضای مجازی

انتشار۲۹مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی درکنفرانس ها و مجلات معتبر بین المللی شامل۶ مقالهQ1 داوری مقالات علمی در مجلات و کنفرانس مطرح بین المللی حوزه شبکه های رایانه ای راهنمایی چندین پایان نامه تحصیلات تکمیلی در حوزه نسل جدید شبکه های رایانه ای انجـام بیـش از ده سـخنرانی بـه زبـان انگلیسـی در کنفرانس هـای بیـن المللـی خارجـی معتبـر حـوزه ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات تدریـس دروس شـبکه های پیشـرفته کامپیوتـری، مباحـث ویـژه در شـبکه هـای رایانـه ای و اینترنـت اشـیا بـرای دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و دکتـری در دانشـگاه علـم و صنعـت عنوان پایان نامه های سه مقطع تحصیلی

– دوره دکتری: طراحی پروتکلهای کارآمد برای نانو شبکه های حسگر بیسیم کارشناسی ارشد: طراحی یک سیستم تشخیص نفوذ برای شبکه های ویژه سیار
– کارشناسی: طراحی و پیاده سازی دایره المعارف تحت وب استان کرمانشاه

عضو انجمن بین المللی مهندسان برق و الکترونیک (IEEE)

مسلط به زبان انگلیسی

 

افتخارات‌علمی‌

 • دریافت ۹ جایزه علمی پژوهشی در طول دوره دکتری مبتکر برتر دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا (UNSW) در سال ۲۰۱۴ یکی از سه پایان نامه برتر دکتری مهندسی دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا (UNSW) در سال ۲۰۱۵
 • برترین مبتکر دانشجو در حوزه فناوری اطلاعات در سطح کشوراسترالیا در سال ۲۰۱۴
 • کسب امتیاز لازم برای بهره مندی از تسهیلات پسادکتری بنیاد ملی نخبگان
 • عضو بنیاد ملی نخبگان
 • فارغ التحصیل رتبه دوم دوره کارشناسی
 • کسب عنوان جوان نمونه استان کرمانشاه در سال ۱۳۸۲

 

سوابق‌اجرایی‌

 • رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با حکم رییس قوه قضاییه (اسفند ۱۳۹۸ تاکنون)
 • موسـس و رییـس مرکـز توسـعه فنـآوری اطلاعـات و رسـانه های دیجیتـال وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی بـا حکـم وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی (۱۳۸۵ تـا۱۳۹۰)
 • عضو کمیسیون راهبردی شورای عالی فنآوری اطلاعات کشور (۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ ) رییـس کمیتـه تخصصـی فرهنـگ ایرانـی اسـلامی در فضـای دیجیتـال، با حکـم وزیر ارتباطـات و فنـآور اطلاعـات (۱۳۸۹تا۱۳۹۰)
 • مجـری توسـعه خدمـات الکترونیـک در وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی، بـا حکـم وزیـر محتـرم فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی (۱۳۸۵-۱۳۹۰)
 • دبیـر کارگـروه اجرایـی شـبکه ملـی فرهنـگ جمهـوری اسـلامی ایـران (۱۳۸۸ تـا ۱۳۹۰) بـا حکـم وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی و معـاون علمـی فنـآوری ریاسـت جمهـور
 • عضـو و نماینـده وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی در «کمیسـیون تخصصـی علمـی فنـآوری هیـات دولـت» ( ۱۳۸۸تـا ۱۳۹۰)
 • عضو«کمیتـه ملـی اطلاعـات بـرای همـه» کمسـیون ملـی یونسـکو ، بـا حکـم وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـآوری(۱۳۸۹ تــا ۱۳۹۰)
 • رییــس کارگــروه تخصصــی «فرهنــگ و فنــآوری اطلاعــات» در تدویــن برنامــه پنجــم توســعه، بــا حکــم وزیــر ارتباطــات و فنــآوری اطلاعــات ۱۳۸۹-۱۳۹۰
 • عضـو هیـات مدیـره بنیـاد ملّـی بـازی هـای رایانـه ای، بـا حکـم وزیـر محتـرم فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی ( ۱۳۸۶تـا ۱۳۸۸)
 • عضـو شـوراهای برنامـه ریـزی / معاونیـن / تحـول اداری وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی، بـا حکـم وزیـر محتـرم فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی (۱۳۸۵ تـا ۱۳۸۸)
 • بنیانگذار و دبیر پنج دوره جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰)
 • مجری راه اندازی پروژه ملی شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰)
 • مدیر امور پژوهشی پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۹۷-۱۳۹۵)

 

افتخارات‌‌اجرایی

کسب عنوان « مدیر نمونه» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۸۹ کسب عنوان «مدیر نمونه دستگاهی در سطح کشور» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۸۹ دریافت چند لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم و دهم دریافت چند لوح تقدیر از وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات دولت نهم و دهم دریافت چند لوح تقدیر از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت دهم دریافت بیش از ۳۰ لوح تقدیر از معاونین وزیر و مدیران کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم و دهم انتخـاب وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی بـه عنـوان بـه عنـوان دسـتگاه برتـر در توسـعه خدمـات الکترونیکـی توسـط

کارگـروه فـاوای دولـت در زمـان تصـدی ریاسـت مرکـز توسـعه فنـاوری اطلاعـات و رسـانههای دیجیتـال

۷

اهم‌اقدامات‌در‌‌‌۱۷ماه‌حضور‌در‌مرکز‌آمار‌و‌فناوری‌قوه‌قضاییه‌

به گزارش ایستنا زارع پور در توضیح اهم اقداماتش در دوره ۱۷ ماهه ریاستش بر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در فایل برنامه رسمی خود نوشته:‌مرکـز آمـار و فنـاوری اطلاعـات قـوه قضاییـه بـه عنوان متولـی توسـعه فنـاوری و هوشمندسـازی دسـتگاه قضایی، در راسـتای اجـرای سـند تحـول قضایـی و در جهـت دسـتیابی بـه «قـوه قضاییـه هوشـمند در تـراز انقـلاب اسـلامی»، اقـدام بـه تهیـه نقشـه راه هوشـمند سـازی قـوه قضاییـه در سـه گام و ۵ راهبـرد اصلـی نمـوده اسـت. بـر اسـاس ایـن نقشـه راه، اسـتفاده حداکثـری از فنـاوری اطلاعـات بـه منظـور ۱- تسـهیل دسترسـی مـردم بـه خدمـات قضایـی ۲- افزایـش سـرعت و دقـت رسـیدگیها ۳- افزایـش سـرعت و دقـت اجـرای احـکام صـادره ۴- شـفاف کـردن فرآیندهـا و تصمیـم گیـری هـا و مبـارزه

بـا فسـاد ۵- پیشـگیری حداکثـری از وقـوع جـرم، ۵ راهبـرد اساسـی هوشـمند سـازی قـوه قضاییـه اسـت. بـه حـول و قـوه الهـی در هفـده مـاه گذشـته، گام نخسـت هوشـمند سـازی قـوه قضاییـه بـا تمرکـز تسـهیل دسترسـی مـردم بـه خدمـات قضایـی و افزایـش سـرعت رسـیدگی هـا بـا انجـام قریـب بـه ۸۵ پـروژه بـزرگ و کوچـک فناورانـه ( شـامل تولیـد و ارتقـا ۶۰ سـامانه و الکترونیکـی کـردن ۴۰ اسـتعلام قضایـی) برداشـته شـد کـه از جملـه نتایـج آن مـی تـوان بـه افزایـش رضایتمنـدی عمومـی مـردم و همـکاران دسـتگاه قضایـی، کاهـش زمـان رسـیدگی بـه پرونـده هـا و کاهـش چشـمگیر مراجعـات حضـوری و حـذف قریـب بـه ۸ میلیـون مراجعـه مـردم بـه دسـتگاه قضایـی و سـایر دسـتگاههای اجرایـی کشـور اشـاره کـرد. برخـی از مهمتریـن اقدامـات و نتایـج گام اول هوشـمند سـازی قـوه قضاییـه عبارتنـد از :

۱- چابک سازی و تخصصی کردن و ارتقا ساختار فناوری اطلاعات قوه قضاییه ۲- راه اندازی بیش از ۶۰ سامانه جدید که برخی از مهمترین نتایج آنها عبارتند از :

۱-۲- حذف بیش از ۵ میلیون مراجعه حضوری به قوه قضاییه ۲-۲- سامان دادن به ۶ میلیون مراجعه حضوری مردم با حداقل حضور ۳-۲- کاهش هزینه ها و صرف جویی در وقت مردم در دستگاه قضایی ۴-۲- کاهش ده درصدی زمان رسیدگی به پرونده های قضایی ۵-۲- افزایش رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی

۳- راه انـدازی بیـش از ۴۰ سـرویس اسـتعلام برخـط از سـایر دسـتگاهها کـه منجـر بـه حـذف بیـش از سـه میلیـون مراجعـه مـردم بـه سـایر دسـتگاهها و افزایـش سـرعت رسـیدگی بـه پرونـده هـا شـده اسـت.

۴- تجهیـز تمـام زندانهـا و نقـاط قضایـی کشـور بـه اتاقهـای دادرسـی الکترونیکـی و برگـزاری بیـش از ۲۰۰ هـزار جلسـه تحقیـق الکترونیکـی از زندانیـان و حـذف ۷۰ درصـد اعزامهـای زندانیـان از زندانهـا بـه مراجـع قضایـی

۵- راهانـدازی زیرسـاخت برگـزاری دادگاههـای برخـط و برگـزاری بیـش از یکصـد هـزار دادگاه بـا منـازل و محـل کار مـردم و بیـش از۵۰ مـورد جلسـه دادگاه بـا بیـش از ۱۵ کشـور خارجـی

۶- توسعه زیرساختهای ارتباطی و شبکه ملی عدالت متناسب با نیازمندی های قوه قضاییه

۷- راه انـدازی سـامانه هـای نظـارت برخـط بـرای مدیـران سـطوح مختلـف قـوه قضاییـه کـه کل قـوه قضاییـه را بـرای مدیـران تبدیـل بـه یـک اتـاق شیشـه ای نمـوده کـه در نتیجـه بهـره بـرداری از ایـن داشـبوردهای مدیریتـی تمامـی عملکـرد قـوه قضاییـه از سـطح یـک شـعبه خـاص تـا سـطح ملـی بـا چنـد کلیـک بـرای رییـس قـوه قضاییـه و مدیـران ارشـد، قابـل رصـد مـی باشـد.

۸- راه اندازی ساز و کار سنجش برخط میزان رضایتمندی مراجعین از کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه

۹- الکترونیکـی کـردن مکانیـزم درخواسـت و صـدور گواهـی عـدم سوءپیشـینه بـرای عمـوم مـردم بـه صـورت کامـلابرخـط و غیـر حضـوری و صـدور بیـش از دو میلیـون گواهـی در ۱۵ مـاه گذشـته بـرای هموطنـان

۱۰- راه اندازی سکوی(پلتفرم) عدالت همراه برای ارایٔه خدمات الکترونیک قضایی از طریق گوشی های هوشمند

۱۱- لینـک شـدن سـامانههای قـوه قضاییـه و نیـروی انتظامـی و تبـادل برخـط پرونـده هـای قضایـی و در نتیجـه کاهـش سـالانه میلیونهـا مراجعـه حضـوری بـه دادسـراها

 • منبع خبر : ایستنا