شَمتا (سرواژه شبکه مجازی تراز انقلاب اسلامی) ایده ای بود که در پاسخ به سوال زیر شکل گرفت:

بر فرض ما قدرت پیاده سازی فنی آنچه مطلوب ما از یک شبکه مجازی است داشته باشیم، شبکه مجازی مطلوب ما چیست و ما از شبکه مجازی چه توقعی داریم؟

اهمیت این سوال زمانی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد که با فراگیری شبکه های مجازی و به طور خاص شبکه های اجتماعی در سطح دنیا گاها دیده میشود یک تغییر کوچک در ظاهر، سیاست ها، امکانات و … این شبکه ها تاثیری شگرف در شکل دهی و جهت دهی رفتار و زندگی کاربران این شبکه ها ایجاد میکند.

از سوی دیگر جذابیت، نوآوری، خودگردانی و توجیه اقتصادی چنین پروژه هایی جزء غیرقابل انفکاک آنهاست.

چنین شرایطی اقتضا میکند برای باز نماندن از مرز پیشرفت جهانی بلکه پرچمداری توسعه و صیانت در جهان، حفظ استقلال، آزادی، قدرت ملی و از همه مهم تر نیل به هدف «زندگی پاک و باب طبع مردم»، در عصری که عصر ارتباطات است و بخش مهمی از ارتباطات مردم بر بستر شبکه های مجازی شکل میگیرد، نخبگان حوزوی و دانشگاهی در یک فرایند میان رشته ای، و با ورود به این چالش در مقام پاسخگویی به سوال فوق قرار گیرند. طبعا خروجی چنین پروژه ای باید ارائه مدلی بومی باشد که ضمن ارائه امکانات گسترده در مرز امکانات شبکه های پیشرو جهانی، دغدغه های فرهنگی تمدن ایرانی اسلامی را ارج نهاده است.

 

جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک این پروژه را در دو سطح تعریف و دنبال میکند:

۱- ارائه تعریف، ماهیت و ضرورت شمتا

۲- ارائه چند مدل منسجم و عملیاتی از مواردی که میتوانند مصداق یک شمتا (شبکه مجازی تراز انقلاب اسلامی) باشند.

 

گام های برداشته شده

۱- ابتدائا سعی شد تا با تشکیل تیمی متخصص و میان رشته ای جستجو نسبتا فراگیری در منابع دینی و نیز تجارب فنی شرکت های تولید کننده شبکه های مجازی فراگیر صورت پذیرد تا اولا ارزش ها و ضد ارزش های دینی و ثانیا تطبیق آنها با راهکار های فن آورانه و تاثیرات آنها مورد بررسی قرار گیرد.

۲-  بر اساس خروجی های مرحله قبل سندی از مجموع ایده های پراکنده فراهم شد که میتواند به خوبی اثر متقابل امکانات و سیاست های شبکه های مجازی با آداب و رفتار کاربران آنها را نشان دهد نهایتا ایده هایی که میتوانند منجر به تولید رفتار های ارزشمند و نیز سوق دادن کاربران به دوری از حرکت های ناشایست بشوند مشخص گردید. (به عنوان مثال میتوان به سیاست های اعمالی شبکه های اجتماعی در جهت جلوگیری از مزاحمت کاربران ناشناس برای دیگر کاربران یا سیاست های اعمالی تاکسی های اینترنتی برای سوق دادن رانندگان و مسافران به رعایت بعضی آداب تاثیر گذار در کیفیت تعاملات بین مردمی اشاره کرد.)

۳-  در حال حاضر به دنبال تدوین سندی جامع از تعاریف پایه در پاسخ به چیستی شبکه مجازی تراز انقلاب اسلامی (شمتا) به عنوان یک مفهوم کلی و نیز ارائه مدل هایی که میتوانند مصداق این مفهوم کلی باشند، هستیم.

نظر به دغدغه فوق، فمپ در همکاری با فناورد به طراحی و اجرا مسابقه پیام آورد پرداخت که یکی از محور های این مسابقه به عنوان شمتا اختصاص پیدا کرد. این مسابقه که با هدف درگیر نمودن نخبگان با موضوعات کسب و کاری، فنی کامپیوتری، هنری و سیاست گذاری پیام رسان ها بود، محفل خوبی برای پرورش مردم نهادانه و نخبگانی طرح شمتا شد. تولید خروجی های اولیه و پرورش طرح اصلی از ثمرات این حرکت بود.

 

به زودی با تکمیل فرایند تحقیقاتی و مستند سازی خبر های بیشتری از شمتا (شبکه مجازی تراز انقلاب اسلامی) خواهید شنید.