باسمه تعالی 

فرهیخته ی گرامی،

جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک(فمپ) دغدغه مندی شما برای تلاش در جهت بهبود زیست مجازی امروز خود و فردای فرزندانتان را مغتنم شمرده و تلاش دارد بستری مناسب جهت به ثمر رسیدن این دغدغه مندی را فراهم آورد.
امید داریم با همدلی و همراهی جمع بزرگی از دغدغه مندان و نخبگان کشور حرکتی بزرگ در جهت حفظ بنیاد های خانوادگی و اخلاقی، رشد روز افزون و بهره وری بیشتر از جهان مجازی را ایجاد کنیم.

تکمیل فرم زیر صرفا جهت آشنایی اعضا جمعیت با شما برای استفاده هرچه بهتر از ظرفیت ها و توانایی هایتان در جهت اهداف متعالی یاد شده خواهد بود.

 

فرم عضویت فمپ

  • مقطعرشته تحصیلیدانشگاه 
  • Accepted file types: pdf, doc, docx, odf, txt, rtf.