بایگانی‌های محمد لسانی - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
مهافمپ ۷۵ | جنگ روایت ها با حضور محمد لسانی و معصومه نصیری 06 مهر 1400

مهافمپ ۷۵ | جنگ روایت ها با حضور محمد لسانی و معصومه نصیری

جنگ روایت ها مهندسی جوامع توسط رسانه ها با حضور محمد لسانی: کارشناس و پژوهشگر رسانه ومعصومه نصیری: مدرس سواد رسانه ای