بایگانی‌های همایش فضای مجازی پاک - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
دومین همایش ملی فضای مجازی پاک 05 بهمن 1399
آذرماه 1394

دومین همایش ملی فضای مجازی پاک

برخی محور های این همایش عبارتند از:  آسیبها، تهدیدها و فرصت های فضای مجازی ، عناصر تأثیرگذار در فضای مجازی پاک ، فناوری در خدمت فضای مجازی پاک  ، و  نیاز به قوانین و سنت های ملی و دینی در تحقق فضای مجازی پاک.

اولین همایش فضای مجازی پاک 05 بهمن 1399
اسفندماه 1393

اولین همایش فضای مجازی پاک

دکترین فضای مجازی و افق های آینده، حفظ تحکیم و صیانت از نهاد خانواده در فضای مجازی، فناوری های سلامت فضای مجازی ،امر به معروف و نهی از منکر در فضای مجازی