بایگانی‌های چالش ها - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
مهافمپ ۷۱ | بخش دوم: ارائه دکتر رسول جلیلی با موضوع اقتصاد دیجیتال 06 مهر 1400

مهافمپ ۷۱ | بخش دوم: ارائه دکتر رسول جلیلی با موضوع اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال با نظر به چالش ها و راهکارهای مطرح شده از سوی وزیر جدید ارتباطات

مهافمپ ۷۱ | بخش اول:  ارائه دکتر رسول جلیلی با موضوع اقتصاد دیجیتال 06 مهر 1400

مهافمپ ۷۱ | بخش اول: ارائه دکتر رسول جلیلی با موضوع اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال با نظر به چالش ها و راهکارهای مطرح شده از سوی وزیر جدید ارتباطات

۱۱ چالش راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور 27 شهریور 1400

۱۱ چالش راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور

شبکه ملی اطلاعات به عنوان مهمترین طرح ملی در عرصه فناوری اطلاعات دارای چالش های متعددی است که در این گزارش به این چالش ها می پردازیم.