ارائه و متن مقالات ارسالی به همایش ملی فضای مجازی پاک

روایتی از مقالات ارائه شده در پنل حکمرانی محتوای فضای مجازی ، دکتر آزادی


روایتی از مقالات ارائه شده در پنل اسلام و فضای مجازی پاک ، دکتر جوانعلی آذر


روایتی از مقالات ارائه شده در پنل سبک زندگی در فضای مجازی ، دکتر نجفی سولاری


روایتی از مقالات ارائه شده در پنل مباحث حقوقی فضای مجازی ، دکتر حبیب زادهمقالات و ارائه مقاله توسط نویسنده مقاله:


سبب شناسی خشونت در فضای مجازی و ارائه راهکارهایی برای پاک سازی کاربران | جناب آقای مهدی میرزایی

چکیده :
امروزه خشونت به شکل جدید آن ، یعنی در بستر فضا ی مجازی بروز پیدا کرده است و به یکی از جدیدترین مباحث
در حوزه آسیب های اجتماعی خطر زا تبدیل شده است و ما شاهد گسترش روزافزون خشونت در فضای مجازی در کنار
خشونت در زندگی واقعی بویژه برای قشر در معرض خطر و آسیب پذیر یعنی کاربران نوجوانان هستیم و پاک سازی از
خطرات این فضا امری مهم و حیاتی است. فضا ی مجازی با ویژ گی هایی همچون: تنوع ، جذابیت ، پیچیدگی ، فردگرایانه
، سرگرم کننده ، ابراز هیجانا ت ، گستردگی و انعطاف پذیری این فضا مورد توجه کاربران قرار گرفته است و تاثیر
مستقیمی بر نحوه سبک زندگی و سلامت آنان در همه زمینه دارد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و به شیوه
کیفی و با روش آماری تحلیل عاملی می باشد و برا ی جمع آوری اطلاعات از ابزار مصاحبه استفاده شده است . نتایج
نشان داد که نوع خشونت در فضای مجازی برا ی کاربران نوجوان بیشتر از نوع خشونت غیر کلا می در قالب چت ( گفتگو)
همراه با کنش و واکنش متنی و نوشتاری می باشد و همچنین این خشونت در بین پسران بیشتر از دختران صورت می
گیرد و میزان آن از حد متوسط به بالا است و خشونت در شبکه اینستاگرام، نسبت به شبکه های اجتماعی مجازی
دیگر ، بیشتر می باشد. مشخص شد که سبک زندگی کاربران بر گرایش به خشونت در فضای مجازی موثر بوده و اعمال
قوانین و مقررات پیشگیرانه اجباری بر میزان سلامت کاربران در فضای مجازی موثر است. در پایان مشخص شد که علل
گرایش به خشونت در فضای مجازی از دیدگاه کاربران نوجوان شامل موادری نظیر: عدم دانش لازم و کافی در استفاده
از فضای مجازی )عدم سواد رسانه ای( ، پنهان بودن هویت واقعی افراد خشونت آفرین در فضای مجازی، بروز خشونت
در جامعه واقعی و اثرات آن در فضای مجازی ، وجود برخی نگاه های امنیتی، بسته و تدافعی نسبت به تکنولوژی و
فضای مجازی در جامعه، تنوع و هیجان طلبی و عدم تخلیه انرژی ها و هیجانات کاربران نوجوان در فضای واقعی جامعه
و گسترش آن در فضای مجازی، نداشتن سبک زندگی معتدل گرایانه و تقلید و الگوبرداری منفی از سایر کاربران در
فضای مجازی و در نهایت عدم برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و کنترل رفتار فرزندان در فضای مجازی از طرف
خانواده ها. در پایان به ارائه راهکارهای تربیتی و عملی برای پاک سازی کاربران نوجوان برای کاهش خشونت مجازی
اشاره ای می شود.
واژگان کلید ی : فضای مجازی، خشونت مجازی، کاربران نوجوان


آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی از دیدگاه کاربران و ارائه راهکارهایی در جهت خود مراقبتی ؛ سالم سازی و پاک نمودن کاربران افراطی به شبکه های اجتماعی
مجازی| جناب آقای مهدی میرزایی

چکیده:
امروزه شبکه های اجتماعی مجازی همه ی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشر را به خود مشغول کرده اند و در این بین کاربرانی
افراطی پیدا می شود که به شکل اعتیاد گونه ای وابستگی شدیدی به این شبکه ها پیدا کرده اند تا جایی که زندگی واقعی آنان را
هم تحت تاثیر قرار داده اند. هدف این پژوهش ، بررسی آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی نوپدید نظیر: واتس آپ، تلگرام و
اینستاگرام در عصر یادگیری و فضای مجازی از دیدگاه کاربران از طریق استفاده از تلفن های همراه هوشمند است. این پژوهش از
نوع تحقیقات کاربردی و به شیوه توصیفی تحلیلی و پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه –
آماری شامل کل کاربران دانش آموز مقطع متوسطه دوم در سال ۱۳۹۸ در استان ایلام و نمونه پژوهش هم تعداد ۸۰ نفر که به
شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند را شامل شده است. سوال اصلی این است که این شبکه های اجتماعی مجازی چه خطرات و
آسیب هایی برای کاربران نوجوان افراطی دارند؟ در پایان مشخص شد که مهمترین آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی شامل
آسیب های کلی در حوزهای در خصوص وارونگی در روابط اجتماعی و حریم خصوصی، فکری، اخلاقی و تربیتی، جسمی، هویتی،
دینی و اعتقادی، فرهنگی ، تحصیلی، امنیتی و جنسی بودند و از دیدگاه کاربران خطرات هم شامل مواردی نظیر: ۱ . افزایش
نوسانات اخلاقی ۲ . تضعیف و کاهش ارتباطات و تعاملات اجتماعی سالم با دیگران در دنیای واقعی ۳٫ اختلالات خواب ۴. نگرانی،
استرس و افزایش بروز رفتارهای خشونت آمیز ۵ . بروز انواع احساسات، رفتارها و جرایم اخلاقی، امنیتی و اجتماعی در فضای
مجازی ۶ . افت تحصیلی. همچنین مشخص شد که ۶۵ % از کاربران نوجوان اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی را به عنوان
خطری مهم قلمداد کردند و در این بین پسران بیشتر از دختران اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی داشتند و همچنین کاربران
نوجوان، آگاهی کمی در مورد خطرات شبکه های اجتماعی مجازی داشتند و نیازمند برنامه آگاه سازی در این زمینه بودند. در
پایان به مهمترین راهکارهای عملی برای خود مراقبتی، سالم سازی و پاک نمودن کاربران افراطی)معتادان( به شبکه های اجتماعی
مجازی نیز پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی، کاربران فضای مجازی، اعتیاد مجازی، خود مراقبتی.


تحلیل تاثیر فضای مجازی بر حقیقت انسان از نگاه شریعت، فلسفه و عرفان | جناب آقای محمدمهدی نصرهرندی

چکیده :
شکلگیری انسان از نگاه فلسفی با حرکت جوهری از جماد آغاز میشود به این صورت که پدر ابتدا غذایی را میخورد که تبدی ل
به نطفه میشود. پس از آن انسان به نبات )جسم نامی( میرسد که همان تبدیل نطفه به علقه است. مرحله بعدی تبدیل نبات
به حیوان میباشد که همان جنینی است که هنوز روح در آن دمیده نشده است. آخرین مرتبه وجودی انسان حیوان ناطق است
یعنی موجودی که توانایی رسیدن به همه چیز را با عقل خود دارد. این مرحله، از جنین دارای روح ت ا پایان عمر دنیایی انسان
را در بر میگیرد. بدین ترتیب انسان چهار مرتبه وجودی جمادی، نامی، حیوانی و انسانی را در خود به صورت بالفعل دارد؛ یعنی
وجود ثابتی است که در ماهیتهای مختلف از جماد تا انسان حرکت میکند. شیئیت شیء به فصل اخیر آن است. بنابرای ن
انسانیت انسان به نفس ناطقه اوست یعنی روحی که به خودی خود مجرد است، اما اکنون متعلق به بدن و محدود به آن شده
است. روح به دلیل تجردی که دارد قابلیت حرکت در کمالات انسانی از جمادی گرفته تا انسانی را دارا میباشد. یعنی انسان
میتواند در صورت انسانی باشد، اما روحا با حرکت جوهری قهقرایی به حیوان و پایینتر تنزل کرده باشد، و یا با حرکت جوهری
صعودی از بدن خلاصی یابد و به تجرد محض برسد. در این مقاله برآنیم تا ضمن بیان حقیقت انسان از نگاه فلسفه، شریعت و
عرفان، حرکت جوهری آن را در بین کمالات خود در صورت گسترش فضای مجازی تحلیل نماییم. در این تحلیل نشان خواهیم
داد که این حقیقت وجودی با گسترش فضای مجازی با خطرات بالقوه قابل توجهی میتواند مواجه شود ضمن آن که راهکارهایی
اجمالی را جهت حل این معضل بیان خواهیم کرد.
واژههای کلیدی: حقیقت انسان، انسانیت، خلافت الهی، حرکت جوهری، فضای مجازی، فناوری اینترنت


شخصیت حقوقی و مسئولیت هویت‌های اعتباری در فضای مجازی در حقوق ایران و فقه امامیه | جناب آقای محمد تقی‌پور

چکیده :
امروزه فضای مجازی و روابط اجتماعی در آن جایگاه بسیار ویژهای در زندگی انسان پیدا کردهاند که میتوان ارتباط و
فعالیت در فضای مجازی را یکی از نیازهای اساسی زندگی اجتماعی قلمداد کرد. بنابر این ضرورت اشخاص حقیقی یا حقوقی
بر اساس هویتهای خاصی در فضای مجازی حضور پیدا کرده و به فعالیت میپردازند. این هویتها واقعی و یا اعتباری هستند.
هویتهای اعتباری در فضای مجازی هویتهایی هستند که با اهداف مشخصی ایجاد شدهاند و از حیث هویتی هیچ ارتباط
منطقیای با هویت واقعی شخص تشکیل دهندهی آنها ندارند . در خصوص هویتهای اعتباری در فضای مجازی هیچ رویکرد
و تبیین فقهی و حقوقی ارائه نشده است. لذا از آن جهت که بحث شخصیت، به عنوان بستر تعلق حق و تکلیف در عالم حقوق،
و به تبع آن مسئولیت، اعم از کیفری و مدنی، از مباحث بنیادین و ابتدایی حقو ق هستند و با توجه به جدید و نو بودن مباحث
حقو ق فضای مجازی و عدم وجود یک نظام حقوقی منظم در خصوص آن، تعیین وضعیت حقوقی نظام حقو ق ایران در
خصوص شخصیت هویتهای اعتباری، با ابتنای بر فقه امامیه، و چگونگی مسئولیت این هویتها برای آغاز پیریزی نظام
حقو ق فضای مجازی ایران ضرور ی است. در این خصوص فقه و حقو ق ایران، اعم از نصوص فقهی و قانونی و دکترینها، موضع
صریحی نداشتهاند و صرفا یکسری از عمومات فقهی و حقوقی بر این مبحث حاکم است. لذا باید موضع فقه و حقو ق ایران در
خصوص شخصیت و مسئولیت هویت اعتباری به عنوان یکی از رایجترین هویتهای موجود در فضای مجازی تعیین گردد. به
نظر میرسد که هویتهای اعتباری در فضای مجازی دارای شخصیت حقوقی هستند و مسئولیت مدنی و کیفری آ نها نیز بر
اساس شخصیت حقوقی ایشان قابل فرض و بررسی است. روش این پژوهش کتابخانهای است.
کلمات کلیدی: شخصیت حقوقی ، مسئولیت ، فضای مجازی ، هویت اعتباری در فضای مجازی ، اعتبار ، فقه و حقوق


آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی و ارائه راهکارهای عملی | سرکار خانم رباب صبوری / جناب آقای سیدرضا آقاسیدی

در جهان امروز، عرصه جدید ارتباطات به شکل گسترده ای اخبار و اطلاعات مربوط به رویدادها، مسائل اجتماعی، نظرها و … را
بین افراد توسعه داده و زمینه ارتباطات گسترده بین آنها را فراهم آورده است. یکی از مصادیق مهم فناوری پیشرفته، فضای
مجازی، ابزارها و موارد مرتبط با آن مانند رایانه، تلفن همراه هوشمند و شبکه اجتماعی است. فضای مجازی در سال های اخیر
به صورت حیرت آوری وارد زندگی انسان ها شده است؛ به نحوی که زندگی بدون امکانات آن، دشوار به نظر می آید. حکومت
ها، گروه ها و حتی افراد از فضای مجازی در جهت تبلیغ، پیگیری اهداف، بسیج افکار عمومی و غیره به نفع خود استفاده می
کنند. در واقع، فضای مجازی امکانات و ظرفیت هایی را در اختیار مخاطبان قرار می دهد که به قدرت مند شدن مخاطب در
کنترل دیگران، تاثیرگذاری، نقش آفرینی، تقویت مهارت های ارتباطی، جهان بینی وسیع، کاهش پیش داوری و فراهم آوردن
امکان خودابزاری و ایجاد سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه کمک می کند علیرغم جنبه های مثبت، از قبیل
جنبه های آموزشی، ارائه خدمات ارتباطی و مواردی از این دست، فضای مجازی با توجه به نوع استفاده از آن دارای جنبه های
منفی نیز هست. این روابط در عین حال ممکن است پایه های خانواده را سست کند، افراد را منزوی کند، تعاملات چهره به
چهره را کاهش دهد و صمیمیت را کم کند. استفاده کنترل نشده از رایانه، تکامل فیزیکی و رشد اجتماعی و روانی جوان و
نوجوان را در معرض خطر قرار می دهد. امروزه فضای مجازی جایگاه ویژه ای در ساختار زندگی اجتماعی داشته و تاثیرات زیادی
بر جنبه های مختلف از جمله بر بنیانی ترین نهاد اجتماعی- خانواده- دارد مطالعات نشان می دهد: استفاده از فضای مجازی
به علت اینکه فعالیتی زمان گیر است، می تواند بر روابط اجتماعی و خانوادگی و مدت تعامل فرد با خانواده اش تاثیر بگذارد و
حتی آن را کاهش دهد .


کاربست مؤلفه‌های معرفتی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در تولید محتوای فضای مجازی پاک |  آقایان عباس حاتمی ، مرتضی غرسبان روزبهانی ، محمد عبداله زاده

چکیده :
فضا ی مجاز ی دارا ی سه عرصه اصلی تولید، توزیع و مصرف است. عناصر تأثیرگذار در ایجاد ارتباط و انتقال پیام،
فرستنده، گیرنده، محتوا ی پیا م و ابزار ارتباطی، می باشد. برا ی تحقق فضا ی مجاز ی پاک لازم است به همه عناصر
شکلگیر ی ارتباط و عرصهها ی آن توجه نموده و مؤلفهها ی تحقق فضا ی مجاز ی پاک، برا ی آن بخش ترسیم نمود.
در ای ن میان، با بررسی عرصه ها و عناصر ارتباطی، می توان دریافت که تولید محتوا، یکی از اصلیتری ن و
راهبرد یتری ن بخشها، در تحقق فضا ی مجاز ی پاک است. عرصه تولید یکی از مهمتری ن عرصه ها ی فضا ی مجاز ی
است که نیاز است به ای ن بخش به عنوان عرصه مبنایی و تأثیرگذار در عرصه توزیع و مصرف نگاه ویژه ا ی شود.
قدرت نرم جمهور ی اسلامی ایران، نقش بسیار ی در مدیریت فضا ی مجاز ی ایجاد می کند و یکی از شرایط تحقق
فضا ی مجاز ی پاک در عرصه تولید، کاربست مؤلفهها ی معرفتی قدرت نرم ج.ا.ا در ای ن عرصه است. بنابرای ن این
تحقیق به دنبال بررسی ن قش مؤلفهها ی معرفتی قدرت نرم ج.ا.ا در تولید محتوا ی فضا ی مجاز ی پاک است. مهمترین
مؤلفهها ی معرفتی قدرت نرم که باید در ایجاد فضا ی مجاز ی پاک مورد توجه باشد، عبارتند از: خدامحور ی، فرهنگ
و ارزشها ی ا سلامی، فرهنگ اصیل ایرانی، اصول و آرمانها ی ا نقلابی، فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادتطلبی، مکتب
عاشورا، انتظار و بسیج مردمی، التزام عینی به ولایت فقیه و نظریه امت اسلامی؛ که با بررسی آنها می توان دریافت
که برا ی تولید محتوا ی متناسب با مبانی اسلامی و انقلابی، مؤلفهها ی معرفتی قدرت نر م در سه عرصه بینش، گرایش
و رفتار، از تأثیر و کاربرد فراوانی برخوردار است. روش جمعآور ی اطلاعات، کتابخانها ی و روش بررسی دادهها،
توصیفی- تحلیلی میباشد .
کلمات کلید ی: قدرت نرم، مولفه ها ی قدرت نرم، فضا ی مجاز ی پاک، تولید محتوا


فضای مجازی و هویت دینی، فرصت‌ها و تهدیدها | جناب آقای محسن کهتری

چکیده:
امروزه با گسترش استفاده از فضای مجازی، ابعاد مختلف تأثیرات آن بر روی فرد و جامعه موردتوجه محققا ن
قرارگرفته است. این مقاله باهدف بررسی و تحلیل تأثیرات سایبر بر هویت دینی کاربران و ارائه راهکارهایی
برای استفاده از فرص تها و برونرف ت از تهدیدهای پیش رو صورت گرفته است. برای این منظور، با بررسی
عوامل چهارگانه تأثیرگذار بر هویت دینی یعنی شناخت ها، باورها، ه یجا نها و عادتها، به تحلیل روش
تأثیرگذاری فضای مجازی بر روی هرکدام از این عوامل پرداخته و درنهای ت پیشنهادهایی برای سیاس تگذار ی
فرهنگی رسان های و در جهت زمین هسازی برای تقویت هویت دینی در این عرصه ارائه گردید است.
کلیدواژه ها: فضای مجازی، هویت دینی، شناخت ها، باورها، هیجان ها، عادت ها


امکان سنجی ارث بری از صفحات مجازی و کیفیت آن: با مطالعه موردی شبکه اجتماعی اینستاگرام | جناب آقای طاهر حبیب زاده

چکیده :
به دیرینه بشریت دارد و هر سیستم حقوقی، با رویکرد خاص خود F اصول و قواعد حاکم بر ارث، سابقه ا
به آن پرداخته است. آنچه در گذر ایام در کنار اصول و قواعد حقوقی مربوطه مورد چالش قرار گرفته
جدید ماترک متوفی است. این قالب ها به انحا F و نحوه آن در گستره قالب ها F است، اصل ارث بر
جدید ماترک F یکی از علل ایجاد قالب ها F مختلف ظهور می کنند که در عصر امروز، توسعه فناور
مختلف است که F در قالب ها F است. اموال دیجیتالی، یک نمونه عینی است. نمونه دیگر صفحات مجاز
را در آن پی می گیرند. اینکه بعد از فوت مالک F یا غیرتجار F تجار F افراد می گشایند و اقسام فعالیت ها
این F چه شرایط خاصی است، سوال کلید F به ارث می رسد یا خیر، و دارا F صفحه، چنین صفحه ا
و متعلقات آن، با روش تحلیلی-توصیفی F پژوهش است. در این راستا، ضمن بیان اقسام صفحات مجاز
تبیین و تحلیل می شود و نتایج آن در گستره صفحات شبکه F سوال اصلی و فروعات آن از کیفیت اثر بر
ارائه کنندگان F اجتماعی اینستاگرام و با در نظر گرفتن مقررات خاص حاکم بر این شبکه اجتماعی از سو
آن، مطرح گردیده و پاسخ مقتضی عرضه می شود و در پایان پیشنهاداتی به سیستم حقوقی ایران ارائه می
گردد.
اجتماعی، F ، شبکه ها F ، حقوق ارث، اموال دیجیتال، صفحات مجاز F : ارث بر ( کلمات کلید
اینستاگرام


ماهیت فضای مجازی و سلامت کاربران با تأکید بر مؤلفه «آزادی» | ارائه دهنده: سرکار خانم مصباحی جمشید

چکیده :
امروزه فضای مجازی به دلیل توسعه و نقشآفرینی گسترده در حیات انسان، هم به دگرگونی ساختارهای اجتماعی
انجامیده و هم بر عوامل هویت بخش انسان اثر گذاشته است. یکی از مؤلفههای مؤثر بر هویت انسان، آزادی است
که در عین حال، عاملی مؤثر بر رفتار کاربران در فضای مجازی است. درک ماهیت فضای مجازی و ویژگیهای
آن مانند متن محوری، زیست شبکهای و توده محوری، مواجهه کاربران را با آن متفاوت و البته هوشمندانهتر
میکند. این پژوهش با هدف تبیین جایگاه آزادی در رفتار کاربران فضای مجازی و با روش توصیفی – تحلیل ی
نگاشته شده است. یافتههای پژوهش حاکی است آزادی انسان در فضای مجازی امر متشابهی است و نیازمند
رجوع به امور محکم است لذا از قاعده دینی رجوع متشابهات به محکمات استفاده شده است. در این پژوهش
برای روشنگری در خصوص چندجانبه و مبهم بودن فضای مجازی، معیاری به نام عقلانیت و عامل وضوح بخشی
به نام معنویت معرفی گردد تا آزادی موجود در این فضا مدیریت شود و منجر به عملکرد مطلوب کاربران گردد.
کلید واژهها: فضای مجازی، آزادی، محکمات و متشابهات


سیاست جنایی تقنینی ایران در فضای مجازی نسبت به جرایم علیه منافی عفت | ارائه دهنده: جناب آقای محمدحسین عبدلی ، دکتر شهید شاطری پور ، دکتر روح الله سپهریتبیین و تحلیل رویکردهای حکمرانی فضای مجازی (مطالعه موردی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی در ایران) | ارائه دهنده: جناب آقای مهدی ساقی

فضای مجازی محیط تشکیل شده توسط اجزای فیزیکی و غیرفیزیکی است که با استفاده از رایانهها و طیف الکترومغناطیسی و
شبکههای رایانهای، برای ذخیره، اصلاح و تبادل داده مورد استفاده قرار می گیرد. فضای مجازی یک شبکه جهانی دیجیتال است که
در هر جنبهای از زندگی روزمره ما تعبیه شده است. فضای مجازی نهتنها اینترنت، بلکه زیرساختهای اساسی جوامع مدرن مانند
شبکههای برقی، سیستمهای آبرسانی، معاملات بانکی و سیستمهای حمل و نقل را نیز پشتیبانی میکند. در ایالات متحده و اتحادیه
اروپا تقریبا ۹۰ ٪ زیرساختهای مهم رایانه توسط بخش خصوصی اداره میشود. در طی دو دهه گذشته، فضای مجازی به یک حوزه
جدید برای تعامل انسان تبدیل شده است و ارتباطات و تبادل اطلاعاتی که ارائه میدهد، عملاً جهان را کوچک کرده است.
بنابراین میتوان گفت که حکمرانی سایبری یکی از اصلیترین عرصههای سیاستگذاری در سدههای بعدی است، دلیل آن این است
که نهتنها بر حکمرانی ملی دولت تأثیر میگذارد بلکه زندگی اقتصادی و سیاسی اجتماعی افراد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. با این
حال، چالشهای اساسی در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه این است که نه تنها از دسترسی به اینترنت شهروندان خود عقب
ماندهاند بلکه رویکرد بازدارنده آنها برای گسترش اینترنت همچنان منبع اصلی “شکاف دیجیتالی” است


آسیب‌ شناسی رسانه در بازنمایی جرم | ارائه دهنده: جناب آقای امیرطاها مخدومی

چکیده:
با پیشرفت علم و فناوری، رسانه های گروهی برای خود حد و مرزی قائل نیستند و مرزهای سیاسی بین کشورها را در نوردیده و در هر مکان و زمانی
اقشار مختلف جامعه به آنها دسترسی داشته و می توانند برنامه ها و محتواهای آموزشی شبکه های مجازی، اینترنت، تلویزیون و … را ببینند و تحت تأثیر
آنها قرار بگیرند. فضای مجازی به مانند تمامی ابداعات بشری در کنار مزیت های فراوان خود، آسیب های زیادی را برای اقشار مختلف جامعه خصوصاً
کودکان در پی دارد که به دلیل اینکه پدیده ای نوظهور است از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رسانه در بیان واقعیت اقدام به بازنمایی می نماید و این
بازنمایی می تواند آسی بهایی را به دنبال داشته باشد که در این پژوهش برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی آسیب های فردی و اجتماعی فضای مجازی
بیان گردد تا این نتیجه حاصل گردد که مهم ترین آسیب های فضای مجازی تبدیل ناهنجاری و جرم به هنجار و عرف و عاد یسازی جرم باشد و فرهنگ
جامعه را هدف قرار داده و در این میان اطفال و نوجوانان به دلیل نداشتن آگاهی و تجربه لازم و عدم شناخت در انطباق داده ها بیشترین آسیب را
خواهند بود.
واژگان کلیدی: آ سیب شناسی- فضای مجازی- رسانه- جرم- بازنمایی


حکمرانی ملیِ فضای مجازی و حق سلب آن، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | ارائه دهنده: جناب آقای علی ربانی

چکیده:
از نخستین مبارزات سیاسی در مقابل گروههای سلطه، حکومتهای مونارشی و اُلیگارشی، ملت به عنوان عنصر اساسی در
حکمرانی، تلقی میشود. هرگاه حکومتی، ابعاد حکمرانی ملی را فراهم آورد و جنبههای مختلف آن را تضمین نماید، پویایی
حکومت به فعلیت میرسد. این حکمرانی ملی باید در تمامی جنبههای ساختار سیاسی حقوقی حکومت تجلی یابد تا بتوان آن
حکومت را منبعث از مردم و آن حکمرانی را ملی بحساب آورد. بطور معمول، ابعاد و ظرفیت پیادهسازی حکمرانی ملی در قانون
اساسی کشورها متظاهر میشود. همچنین مسائل جدید، ابداعات، اختراعات و مفاهیم مستحدثۀ جهانی، برای ورود به عرصۀ ملی
باید با مبانی قانون اساسی سنجیده و تطبیق داده شود. فضای مجازی به عنوان یکی از ابداعات مدرن بشری در قرن بیست و یکم،
آثار متعدد سیاسی حقوقی بر کشورهای جهان گذاشته است. پذیرش فضای مجازی در سطح ملی نیازمند طرح مباحث مبانی
بهرهمندی ملت در قالب حق همگانی در قانون اساسی است. از آنجایی که فضای مجازی دارای آثار متعدد حقوقی در زیر
شاخههایی چون، حقوق خصوصی، حقوق تجارت بینالملل، مالکیت فکری، جرایم الکترونیکی و سایبری، اسناد تجاری بینالملل و
سایر گرایشات حقوقی است باید ابتدا کلیت آن در سند اساسی و بالادستی داخلی، یعنی قانون اساسی مورد مطالعه قرار گیرد و
پس از آن در شاخههای مختلف بررسی شود. در این پژوهش ابتدا حکمرانی ملی از حیث مفهوم و پیشینۀ تاریخی در یونان و روم
باستان، مبانی اسلام و انقلاب اسلامی ایران بررسی و پس از آن مفهوم فضای مجازی مورد اشاره قرار خواهد گرفت. با وجود اهمیت
بُعد جهانی فضای مجازی، صلاحیت جهانی شدن آن نیز ملاحظه و نهایتا ابعاد حکمرانی ملی فضای مجازی در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد. با توجه به خصیصۀ حقبودن فضای مجازی برای همگان، سازوکار اصولی وغیر اصولی
منع از این حق ملی نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
کلیدواژه: حکمرانی ملی، فضای مجازی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سلب حق فضای مجازی


وبلاگ های مذهبی عامّه پسند، فرصت ها، آسیب ها و تهدیدها | ارائه دهنده: سرکار خانم جوادی سیاهکله ، جناب آقای اسماعیل فیروزی

چکیده
بخشی اجتنابناپذیر از فضای مجازی هر جامعه و مبیّن و تابع ارزشهای فرهنگی و سلیقهی عامّهی » وبلاگهای عامّهپسند «
با استفاده از شگردهای مستعمل و تکراری به منظور جذب ،» وبلاگهای مذهبی عامّهپسند « مردم است. در این بین، اختصاصاً
مخاطب پرشمار اداره میشوند و از سازههای محتوایی و ساختار کلیشهای ساده و آسانیاب پیروی میکنند. در ایران، رونق
بررسی و پژوهش در زمینهی شناخت این نوع ، » کثرت مخاطبان « و » تعدّد غیرقابل انکار « روزافزون این نوع رسانه از حیث
رسانهها و عوامل رواج آنها را ضرورت میبخشد. در این پژوهش به دو روش کتابخانهای و میدانی، شیوهی به کارگیری عوامل
برونمتنی و محتوایی موثّر در جذب مخاطب، در پربازدیدترین وبلاگهای عامّهپسند بررسیشدهاست. نتایج پایانی به ذکر
الگوهای خاص و کلیشههای تکراری در سطوح ظاهری و محتوایی، و اهمّیت این وبلاگها از حیث مطالعات فرهنگی و ترویج
دین اشاره مینماید و دلایل اقبال مخاطبان به این نوع رسانه را برمیشمرد.
کلیدواژه
وبلاگ عامّه پسند، عوامل برونمتنی، محتوا، دین و مذهب


راهکارهای کاهش تاثیر آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی ایرانی | ارائه دهنده: جناب آقای علی نجفی

چکیده
رسانه های نوین امروزی، از مهمترین عوامل اثرگذار بر شکل گیری سبک های نوین زندگی یا تغییر سبک های زندگی است؛ به ویژه آنکه
رسانه در جهان امروز، مرزها را درنوردیده و بهدوردستترین و دستنیافتنی ترین نقاط زمین رخنه کرده است. شبکه های اجتماعی امروزه
به لطف فناوری های جدید دگرگونیها و تغییراتی در سبک زندگی فردی و اجتماعی ایجاد کرده در صورتی که این شبکهها و
نحوهی تعامل با آنها درست مدیریت و هدایت نشود موجب تغییرات منفی و زیان بار در سبک زندگی خواهد شد. در تحقیق
پیشرو با استفاده از روش اسنادی و کتابخانهای ابتدا به مطالعه منابع مربوطه و جمع آوری و استخراج اطلاعات مورد نیاز از
میان منابع معتبر )کتابها، مقالات، مجلات، اینترنت، رسالههای دانشجویی( پیرامون موضوع پرداخته، در نهایت به ارایه
پیشنهادهایی جهت مدیریت بهینه در جهت استفاده موثر از شبکه های اجتماعی، می پردازیم.
از مهترین یافتههای تحقیق حاضر اینکه این فضا آسیب های متعددی را با خود به دنبال داشته است که یکی از اصلی ترین
این آسیب ها، تغییر سبک زندگی و شکستن مرز باورها و ارزشها است. در برابر این مهم، مسئولان وظایف متعدد و مهمی دارند؛
از جمله افزایش آگاهی های عمومی، تقویت آموزش و پرورش و جدی تر پرداختن به فعالیت های مرکز ملی فضای مجازی در
این صورت می توان از فضای مجازی به عنوان یک فرصت بهره گرفت. انسان به خاطر داشتن روحیه تنوع طلبی، خلاقیت،
گرایش به برقراری ارتباط با دیگران، حس کنجکاوی و علاقه به داشتن زندگی متفاوت به عضویت در شبکه های اجتماعی
گرایش پیدا کرده اند. برای اینکه این تأثیرات در جهت مثبت و همسو با اعتقادات ایرانی سوق دهیم می توان با فرهنگ
سازی از طریق دانشگاه ها، مدارس، روحانیون و دستگاههای فرهنگی همچون وسایل ارتباط جمعی با مدیریتی متناسب با
ساختار فرهنگی برای جلوگیری از آثار مخرب آن در جامعه کوشید، همچنین با تقویت و تعمیق باورهای دینی فرزندان و
تحکیم بنیان خانواده و تبعیت از ارزشهای اخلاقی در مصون ماندن از آسیب های آن از طریق هماهنگی نهادهای مذهبی و
آموزشی پرداخت .
کلمات کلیدی : شبکههای اجتماعی، سبک زندگی ایرانی، رسانههای اجتماعی، سبک زندگی


  • منبع خبر : فمپ