برنامه مطلوب وزارت ارتباطات آینده از منظر کارشناسان فضای مجازی با حضور دکتر محمود لیایی و دکتر علیرضا شاه‌میرزایی

برنامه مطلوب وزارت ارتباطات آینده