رمز ارز ها و نقد و بررسی طرح مجلس با عنوان: «قانون حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» با حضور دکتر محمود لیایی و دکتر محسن رضایی صدرآبادی

رمز ارزها و نقد بررسی طرح مجلس