فضای مجازی پاک و انتخابات سالم با حضور: دکتر عباس قائمی بافقی دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد و مهندس محمدمهدی حبیبی مجری کارشناس و عضو هیأت مدیره سمن فمپ و دیگر کارشناسان و مسئولین فضای مجازی

فضای مجازی پاک و انتخابات سالم